niedziela 18 sierpień 2019

Aktualne wydanie

Nowe GVO
Okladka AMS 05 2019W 2023 r. wygaśnie rozporządzenie Komisji Europejskiej MVBER/GVO 461/2010 w sprawie wyłączeń grupowych w motoryzacji. Rozporządzenie zapewnia wyrównanie szans w dostępie do rynku warsztatom niezależnym i serwisom autoryzowanym.

Czytaj więcej>>>

Rejestracja „Anglików” na SKP

Możliwość rejestracji, w polskich wydziałach komunikacji, pojazdów w wersji z kierownicą po prawej stronie (RHD – right hand drive), czyli fabrycznie przystosowanych do ruchu lewostronnego jest jednoznaczna z oficjalną akceptacją dopuszczenia ich do ruchu w warunkach polskich.

Rejestracja realizowana jest w oparciu o znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r., zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Znowelizowana i obowiązująca wersja rozporządzenia MIiR dostępna jest w Dz. U. z 31 lipca 2015 r. poz. 1076. Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany do dotychczas obowiązującej wersji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 7 września 2012 r. poz. 996 z poźn. zm.), która jest dostępna w postaci jednolitego tekstu w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 10 czerwca 2015 r. poz. 776).
Ujednolicenie przepisów polskich z wytycznymi obowiązującymi w UE wprowadziło również zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, które jest dostępne w postaci jednolitego tekstu w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 5 marca 2015 r. poz. 305). W tym przypadku zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r., zmieniającym dotychczasowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Znowelizowana i obowiązująca wersja rozporządzenia MIiR dostępna jest w Dz. U. z 31 lipca 2015 r. poz. 1077.
Do istotnych zmian w zakresie i sposobie przeprowadzania badań technicznych pojazdów osobowych kategorii M1 oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach należą badania określone w załączniku nr 1, dziale I rozporządzenia (Dz. U. z 10 czerwca 2015 r. poz. 776. Są one badaniami obligatoryjnymi dla wszystkich pojazdów. W odniesieniu do pojazdów konstrukcyjnie przystosowanych do ruchu lewostronnego, ogólny zakres wymagań został określony w nowym dziale Ia załącznika nr 1. Zakres zawartych w nowym dziale badań ma odniesienie do wymagań określonych w dziale I i obejmuje sprawdzenie:

 • widoczności – należy wykonać zgodnie z pkt. 3.1 – 3.3 działu I (dotyczy także poniższych);
 • świateł drogowych i mijania w zakresie stanu zewnętrznego na podstawie oceny organoleptycznej oraz działania – zgodnie z pkt. 4.1;
 • świateł:
 1. przeciwmgłowego tylnego w zakresie stanu zewnętrznego na podstawie oceny organoleptycznej oraz działania – zgodnie z pkt. 4.5.1,
 2. przełączników na podstawie oceny organoleptycznej oraz działania – zgodnie z pkt. 4.5.3,
 3. zgodności z wymaganiami przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych (liczba świateł, typ światła, miejsce montażu, barwa wysyłanego światła lub jego natężenie, zgodność źródła światła z zainstalowanym urządzeniem oświetleniowym) – zgodnie z pkt. 4.5.4; prędkościomierza na podstawie oceny organoleptycznej oraz działania w czasie jazdy lub za pomocą przyrządów elektronicznych – zgodnie z pkt. 7.8.

 Schemat pomiaru minimalnego wymaganego pola widzenia z pojazdu typu RHD w lewym lusterku zewnętrznym

1. Schemat pomiaru minimalnego wymaganego pola widzenia z pojazdu typu RHD w lewym lusterku zewnętrznym. Oznaczenia: 1 – oś odniesienia, 2 – oś podłużna pojazdu (płaszczyzna podłużna prostopadła do podłoża), 3 – wewnętrzna linia pola widzenia, 4 – czołowa linia pola widzenia wyznaczająca linię ustawienia sprawdzianów, 5 – zewnętrzna linia pola widzenia, A – położenie oczu kierowcy, B – lewe lusterko zewnętrzne, C – sprawdziany

Powyższy zakres badań możliwy jest do przeprowadzenia po uprzednim stwierdzeniu, że identyfikacja przedstawionego do badań pojazdu nie wskazuje na istnienie wad skutkujących uznaniem stanu technicznego za niezadowalający. Za wady uważane są wszelkiego rodzaju nieprawidłowości pozwalające na identyfikację pojazdu na podstawie cech związanych z pojazdem oraz określonych w dokumentach pojazdu. Cechami tymi są:

 • czytelność oraz stan i zgodność z obowiązującymi wymogami tablic rejestracyjnych,
 • czytelność oraz stan i zgodność z obowiązującymi wymogami numeru VIN pojazdu.

Zakres wstępnych czynności kontrolnych określony został w dziale I w pkt. 0 (Dz. U. z 10 czerwca 2015 r. poz. 776). Jeżeli podczas oględzin stwierdzono brak niektórych danych wówczas konieczne jest podjęcie działań w celu ich ustalenia lub określenia nowych. Ustaleniu lub ponownemu określeniu podlegają: ładowność, dopuszczalna masa całkowita, liczba miejsc, rodzaj, podrodzaj, przeznaczenie, pojemność skokowa silnika. Szczegółowa procedura podejmowania działań w/w zakresie określona jest w załączniku 2, dziale II – szczegółowy sposób ustalania nieznanych lub nowych danych technicznych pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu (Dz. U. z 10 czerwca 2015 r. poz. 776). Istotna zmiana wprowadzona nowelizacją rozporządzenia określona jest w załączniku nr 2 do tej nowelizacji (Dz. U. z 31 lipca 2015 r. poz. 107). Załącznik ten określa szczegółowy sposób badania minimalnego wymaganego pola widzenia w lewym lusterku wstecznym pojazdów kategorii M1 typu RHD i ma odniesienie do załącznika nr 13 rozporządzenia o warunkach technicznych (Dz. U. z 5 marca 2015 r. poz. 305 z poźn. zm.).
Pomiar pola widzenia w przypadku pojazdów typu RHD wykonuje się zgodnie z rysunkiem nr 1. Minimalny wymagany obszar pola widzenia, oznaczony liniami, rys. 1, poz. 4; 5; 6, stanowi odwzorowanie nawierzchni jezdni, która powinna być widoczna z pojazdu typu RHD w lewym lusterku zewnętrznym. Lusterko musi mieć możliwość regulacji. Linie oznaczające obszar pola widzenia powinny mieć szerokość 50 mm (łącznie z wewnętrznymi liniami skośnymi). Prawidłowo przeprowadzony pomiar powinien być realizowany na płaskiej, równej i utwardzonej nawierzchni i przy warunkach atmosferycznych niepływających na wynik pomiaru. Pomiaru dokonuje tylko uprawniony diagnosta siedząc oparty na miejscu kierowcy ze wzrokiem skierowanym na wprost. Fotel kierowcy powinien mieć oparcie odchylone do tyłu o 25° względem pionu. Następnie dokonuje się oznaczenia wysokości wzroku kierowcy, rysując na prawej bocznej szybie linię poziomą i równoległą do podłoża. Po spełnieniu tych warunków należy ustawić lewe lusterko zewnętrzne zapewniając kierowcy widzenie dwóch sprawdzianów, (il. 1, poz. C), o wysokości h = 50 mm + wysokość położenia wzroku kierowcy oraz oznaczonego na nawierzchni minimalnego wymaganego pola widzenia bez oderwania pleców od oparcia. Spełnienie tego warunku uznawane jest za pozytywny wynik pomiaru. Jako sprawdziany można wykorzystać dowolne przedmioty o wysokości 50 mm.
Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 31 lipca 2015 r. poz. 1077) najistotniejszym zapisem jest dodanie do obowiązującego rozporządzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305) § 9 ustępu 2a. Nowy zapis dopuszcza do ruchu (rejestracji) według prawa polskiego pojazdy kategorii M1 typu RHD. Pojazd ten może być pojazdem nowym objętym świadectwem homologacji typu WE lub pojazdem używanym, ale uprzednio zarejestrowanym na terytorium któregoś z państw UE.
Dopełnieniem kryterium dopuszczenia pojazdu do ruchu (rejestracji) jest obowiązek wyposażenia pojazdu w:

 • reflektory świateł mijania przeznaczone do ruchu prawostronnego, lusterko zewnętrzne (lewe wsteczne), które musi umożliwić obserwację obszaru po lewej stronie pojazdu pod kątem zapewnienia kierowcy minimalnego wymaganego pola widzenia w lusterku zewnętrznym,
 • prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph
 • oraz w drogomierz wyskalowany w km.

Jerzy Kaparuk

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem