środa 25 kwiecień 2018

Aktualne wydanie

Świat się kręci
001 okladka AMS 03Jak poinformował Daimler AG „przedsiębiorca Li Shufu nabył pakiet 9,69% akcji”. Li Shufu to założyciel i prezes chińskiego producenta samochodów Zhejiang Geely Holding Group. Za kwotę 7,3 mld euro Geely stało się ważnym udziałowcem Daimlera. W 2016 r. Geely wykupiło także udziały w Volvo Trucks. Czyżby europejski przemysł motoryzacyjny nie był w stanie obronić się przed azjatyckimi inwestorami?

 Czytaj więcej>>>

Legalne serwisowanie układu klimatyzacji

Ustawa z dnia 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych nakłada na warsztaty zajmujące się obsługą samochodowych układów klimatyzacji nowe obowiązki. Trzeba je spełnić do 10 października 2015 r., w przeciwnym razie serwisujemy klimatyzację nielegalnie, za co grożą surowe kary.

 

6-ustawa

 

Dobra wiadomość jest taka, że lista wymogów, które musi spełnić warsztat samochodowy, zajmujący się serwisowaniem układu klimatyzacji, jest znacznie krótsza w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami zajmującymi się tzw. F-gazami (fluorowane gazy cieplarniane) czy SZWO-gazami (substancje zubożające warstwę ozonową). Warsztaty prowadzące usługę serwisowania i napraw układu klimatyzacji w samochodach zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 poz. 881), mogą, ale nie muszą posiadać certyfikatu dla przedsiębiorcy. Certyfikat musi jednak posiadać pracownik
warsztatu zajmujący się obsługą układu klimatyzacji.
Ustawa dotyczy m.in. podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urządzeniami i systemami, a także gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi.

Porównanie nowej i starej ustawy
W porównaniu do poprzedniej regulacji, nowa ustawa przewiduje:

  • zastąpienie świadectw kwalifikacji, wydawanych na okres 5 lat, bezterminowymi certyfikatami dla personelu;
  • rezygnację z opłat za wprowadzenie substancji kontrolowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przekazanie głównie organom Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej nadzoru nad postępowaniem z substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje, sprawowanego obecnie przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Ważne informacje
Warsztaty samochodowe, zajmujące się obsługą klimatyzacji samochodowej o objętości czynnika co najmniej 3 kg, są zobowiązane do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Zakres informacji, które powinny się w niej znaleźć oraz przepisy dotyczące ich prowadzenia znajdują się w art. 14 ust. 1-6 oraz w art. 15.

  • Dokumentację, w postaci tzw. karty urządzenia, należy prowadzić dla każdego samochodu, w którym przeprowadzono serwisowanie układu klimatyzacji, podając m.in. ilość czynnika znajdującego się w pojeździe i uzupełnionego. Warsztat jest też zobligowany do prowadzenia ewidencji czynnika chłodniczego zużywanego w ciągu roku. Przed sporządzeniem pierwszej karty urządzenia warsztat jest obowiązany do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Taki rejestr prowadzi Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie.
  • Zgodnie z art. 36.1 ustawy, w przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chłodniczego z systemu klimatyzacji, w ilości odbiegającej od normalnej, warsztat jest obowiązany przed napełnieniem systemu, dokonać jego uszczelnienia. Wyciek w ilości odbiegającej od normalnej oznacza wyciek w skali roku 40g czynnika dla systemu pojedynczego parownika i 60g czynnika dla systemu podwójnego parownika. System podwójnego parownika oznacza system, w którym w układzie klimatyzacji zainstalowany jest skraplacz w komorze silnikowej oraz minimum dwa parowniki w pojeździe, natomiast system pojedynczego parownika – każdy inny system parownika w pojeździe silnikowym niż system podwójnego parownika.
  • Obsługą układu klimatyzacji w samochodzie może zajmować się osoba posiadająca odpowiedni certyfikat. Certyfikat może uzyskać osoba pełnoletnia, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel (art. 21). W odniesieniu do osób fizycznych zaświadczenia będą wydawane po odbyciu obowiązkowego szkolenia w jednostce prowadzącej szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z samochodowych systemów klimatyzacji i uprawnionej do wydawania zaświadczeń. Zanim, zapiszemy się na kosztowne szkolenie, warto sprawdzić, czy dana firma ma odpowiednie uprawnienia, czyli musi być wyszczególniona w ministerialnym rejestrze. Jeśli w warsztacie nie ma pracownika z certyfikatem, musi go posiadać warsztat.
  • Warsztaty samochodowe, wprowadzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane, a także pojemniki zawierające te substancje i gazy będą obowiązane do umieszczenia na nich sporządzonej w języku polskim etykiety zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006.

Warto wiedzieć – podsumowanie
Nowelizacja ustawy ma przyczynić się przede wszystkim do ograniczenia emisji do atmosfery niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową pochodzących przede wszystkim z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i ochrony przeciwpożarowej. Fluorowane gazy cieplarniane (HFC, PFC i SF6) są stosowane jako czynniki chłodnicze, środki spieniające i gaśnicze, gazy pędne w aerozolach oraz rozpuszczalniki. Ich emisja do atmosfery wpływa na ocieplanie się klimatu. Z kolei gazy niszczące warstwę ozonową to freony i halony (tzw. substancje zubożające warstwę ozonową). Zgodnie z przyjętymi założeniami będzie się to odbywać przede wszystkim przez:

  • kontrolę szczelności urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających te substancje i gazy;
  • odzysk substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic i systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych;
  • zakazy wprowadzania do obrotu substancji, produktów i urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową lub od nich uzależnionych, z pewnymi wyjątkami.

Ustawa zakłada także utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Będzie on zawierał m.in. informacje o podmiotach stosujących urządzenia ochrony przeciwpożarowej, a także o rodzaju i ilości substancji zubażającej warstwę ozonową lub fluorowanego gazu cieplarnianego, zawartych w stosowanych w naszym kraju urządzeniach.
Za kontrolę przestrzegania ustawy będą odpowiadać Inspekcja Ochrony Środowiska oraz Państwowa Straż Pożarna. Karę od 600 do 3000 zł można zapłacić m.in. za nieprzekazanie w terminie sprawozdania. Za niezapewnienie, aby personel posiadał niezbędny certyfikat lub prowadzenie obsługi układu klimatyzacji bez tego certyfikatu grozi kara od 4 do 10 tys. zł. Przy ustalaniu wysokości administracyjnych kar pieniężnych uwzględnia się rodzaj i zakres naruszenia, w tym jego wpływ na środowisko, dotychczasową działalność podmiotu, który popełnił naruszenie, w zakresie objętym przepisami ustawy oraz skutki naruszenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 poz. 881).

Przemysław Gogojewicz

Od redakcji:
Dla warsztatów istotne jest, by skierować pracownika na szkolenie do wyspecjalizowanej jednostki, która ma prawo do przeprowadzania takich szkoleń i wydawania certyfikatów. Przed przystąpieniem do szkolenia warto więc sprawdzić, czy dana firma posiada stosowne uprawnienia. Można przypuszczać, że znajdą się niestety firmy, które będą przeprowadzać szkolenia nie posiadając odpowiednich uprawnień.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem